Algemene Voorwaarden - Mediumsconsultancy

Algemene voorwaarden en Disclaimer

Definities

vsn consultancy: met website www.mediumsconsultancy.nl  en www.helderziendenmediums.nl en handelsnaam  deze is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74610430.

Gebruiker: U als bezoeker van onze website en/of gebruik makend van de de diensten van de consulent(en) en/of de informatie die op onze website wordt verstrekt.

Algemene Voorwaarden

Als gebruiker verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden/disclaimer van VSN Consultancy als u onze website bezoekt en/of via deze website aangeboden informatie gebruikt en/of diensten afneemt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website en gelden tussen VSN Consultancy en gebruiker.

Gebruik en inhoud van de website

De website werkt als platform voor gebruikers en VSN Consultancy en heeft als doel een rechtstreekse verbinding tussen gebruikers en  VSN Consultancy   tot stand te brengen. Via betalend telefoonnummer of e-mail-consult. De tarieven hiervoor zijn vermeld op de website.

De website en de diensten die aangeboden worden via de website zijn toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Personen jonger dan 18 jaar hebben voorafgaand toestemming nodig van hun ouders en/of voogd.

Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde wijze toegang te verschaffen tot de website van  VSN Consultancy   dit is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal  VSN Consultancy    direct aangifte doen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder teksten, databestanden, foto’s en overig mogen niet gekopieerd of verveelvoudigd worden. Gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik en/of verveelvoudiging niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van VSN Consultancy  .

Betaling en tarieven

De tarieven van de diensten staan duidelijk vermeldt op de website. U als gebruiker aanvaardt het aanbod op het moment dat u een aanvraag indient en een betaling via de website  VSN Consultancy  . indient.

Persoonlijke gegevens en privacy beleid

Persoonlijke gegevens

Er zijn enkele situaties waarbij wij u beter van dienst kunnen zijn wanneer wij over uw persoonlijke gegevens beschikken. Zo kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen als u ons een e-mail stuurt of belt voor een service. Hierbij vragen wij u om uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn zoals uw voornaam, e-mailadres, contactvoorkeuren en gegevens die betrekking hebben op service of ondersteuning.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons en wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

VSN Consultancy heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een hoog beveiligingsniveau.

Cookies

VSN Consultancy maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg Cookies uitschakelen. Als u een waardering over een dienst plaatst, zijn deze gegevens ook zichtbaar voor andere gebruikers. Deze persoonlijke gegevens waaronder uw naam en waardering kunnen ook door andere gebruikers worden gelezen.  VSN Consultancy   hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden geenszins aan andere marketeers doorverkocht of verhuurt.  VSN Consultancy   neemt de nodige maatregelen om de door uw verstrekte gegevens via fysieke, administratieve en technische procedures te waarborgen tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Rechten

De gebruiker heeft altijd het recht om de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van de toestemming, die plaats vond voor deze intrekking. Gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Gebruiker kan altijd een schriftelijk inzage verzoek indienen. Daarnaast heeft gebruiker recht op het verwijderen van de persoonsgegevens. Hiervoor kan gebruiker een schriftelijk verzoek indienen welke ook per e-mail mogelijk is via info@mediumsconsultancy.nl . Dit verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen door  VSN Consultancy  .

Disclaimer

VSN Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen die gegeven worden. Door het gebruik van onze service gaat de gebruiker akkoord met onze algemene voorwaarden/disclaimer.

Adviezen via  VSN Consultancy   zijn geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist.

VSN Consultancy is niet verantwoordelijk voor verstrekte adviezen, uitkomsten en resultaten. Advies dat tijdens een telefoongesprek en/of e-mail consult wordt gegeven is van een geheel vrijblijvende aard.  VSN Consultancy   kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Terugbetaling van de geleverde diensten of een vergoeding is uitgesloten mits anders schriftelijk is overlegd. Voor de telefoon en e-mail consulten wordt betaald. Personen onder de 18 jaar zijn van het gebruik van onze diensten uitgesloten. Voor hen geldt: Gebruik van onze diensten  mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van ouder en/of voogd.

Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.

Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheid) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

VSN Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

VSN Consultancy is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na  een telefonisch en/of email consult met ons of het bezoeken van onze website.

VSN Consultancy behoudt zich het recht voor de termijnen en de voorwaarden en de berichten te veranderen waarin het kader van  VSN Consultancy   wordt aangeboden.

d.d. november 2017 – VSN Consultancy  Kamer van Koophandel 74610430